Historia

Początki Misji „Teen Challenge” sięgają lat 50-tych, kiedy to Pastor Dawid Willkerson rozpoczął pracę wśród gangów młodzieżowych w USA. W miarę rozwoju działalności Willkerson doszedł do wniosku, że najgroźniejszym problemem społecznym, który wśród członków gangów występował powszechnie, jest uzależnienie od środków toksycznych. Coraz więcej narkomanów zwracało się również o pomoc do Misji.

W 1962 roku, w miejscowości Rehresburg w stanie Pensylwania, został otwarty Ośrodek Resocjalizacyjny. Od chwili powstania misja Teen Challenge bardzo szeroko rozwinęła swoją działalność. Jej placówki można obecnie spotkać w większości miast Stanów Zjednoczonych oraz w Kanadzie, Australii, Azji i Europie. Oddziały misji, które powstały w różnych krajach są autonomiczne.

39-2q8mpu2W Polsce, Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych został zarejestrowany w 1988 r. jako placówka rehabilitacji i resocjalizacji narkomanów, działająca w obrębie Kościoła Zielonoświątkowego. Była to z jednej strony inicjatywa ówczesnego pastora zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Słupsku, Mirosława Milewskiego, z drugiej strony, przedsięwzięcie podjęte przez grupę osób, które wcześniej
miały kontakt z ludźmi uzależnionymi i usiłowały im pomóc, kierując się zasadą miłości chrześcijańskiej. Nieliczne osoby uzyskały
wolność od jakichkolwiek środków odurzających poprzez zdecydowany akt nawrócenia – odnalazły sens swojego życia w osobistej
społeczności z Bogiem. Zdecydowana większość potrzebowała dłuższej terapii.

Dlatego też w 1993 r. powstało Stowarzyszenie „Teen
Challenge”. Nazwę przejęto od chrześcijańskiej misji założonej w latach 60-ych przez amerykańskiego pastora Dawida Wilkersona, a
obecnie działającej praktycznie na całym świecie, szczególnie wśród ludzi uzależnionych. W ramach Stowarzyszenia w 1993 r. rozpoczęły
działalność punkty konsultacyjne „Teen Challenge”, które mają największy wkład w prowadzeniu naboru pacjentów do ośrodka.
Osoby zatrudnione w punktach prowadzą wraz w wolontariuszami również grupy wsparcia, czyli grupy spotkaniowe dla byłych pacjentów, ich rodzin.

CELE I ZADANIA MISJI  TEEN CHALLENGE

  1. zwalczanie i zapobieganie patologiom społecznym tj. alkoholizm, narkomania i inne

  2. ułatwianie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie ludziom dotkniętym patologiami społecznymi.

  3. upowszechnianiu wiedzy o kosztach i skutkach patologii społecznych oraz ich podłożu

  4. współpraca i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z lokalnymi organami władzy administracyjnej, kościołami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie zwalczania i zapobiegania patologiom społecznym.

  5. nauczanie i szerzenie znajomości Pisma Świętego oraz rozpowszechnianie w społeczeństwie zasad etyki chrześcijańskiej.

  6. pomoc ludziom uzależnionym, nieprzystosowanym, bezdomnym i potrzebującym.

  7. pomoc ludziom pracującym i chcącym pracować wśród ludzi zagrożonych i ulegających patologiom społecznym

  8. rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom